Informatie voor omwonenden

Wilma Wonen en Heembouw werken samen aan Nieuw Rein

Nieuw Rein wordt ontwikkeld door een samenwerkingsverband tussen Wilma Wonen en Heembouw.

Wilma Wonen is gevestigd in Utrecht en realiseert door het hele land woningbouwprojecten met een eigen signatuur. Hoogwaardige projecten die aansluiten op de wensen van bewoners en op hun omgeving. Voor meer informatie over Wilma Wonen kunt u terecht op de website: wilmawonen.nl.

Heembouw is gevestigd in Roelofarendsveen en ontwikkelt en realiseert woningbouwprojecten waarbij het realiseren van een ideale woonomgeving voor de bewoners steeds het uitgangspunt is. Voor meer informatie over Heembouw kunt u terecht op de website heembouw.nl

Karakter van het plan

In 2017 kocht Wilma Wonen samen met Heembouw de fabriekslocatie van Avery Dennison aan de Oude Rijn (voorheen Fassonfabriek) met als doel deze locatie te herontwikkelen van zware industrie naar gasloze en duurzame woningbouw.

In het plan van Wilma Wonen en Heembouw maakt de aaneengesloten ‘wand’ van loodsen van het industrieterrein plaats voor ‘Nieuw Rein’, een nieuwe buurt met een open karakter, vlak langs het water. In het plan zijn 15 sociale huurwoningen en 88 koopwoningen opgenomen, komt er een haventje en een ruime open plek met veel groen en speelvoorzieningen.

Aansluiten op de buurt

Nieuw Rein sluit straks goed aan op het stratenplan van het bestaande Groenendijk zodat er een natuurlijke, open verbinding ontstaat tussen de beide gebieden en de zichtlijnen vanuit Groenendijk richting de rivier worden hersteld.

Via een verbindende groenstrook, waar straks gespeeld en ontmoet kan worden, wordt Groenendijk direct verbonden met een nieuw wandelpad over de kade langs de Oude Rijn, zodat ook alle inwoners van Groenendijk van de ligging aan het water kunnen profiteren.

De nieuwe haven in Nieuw Rein sluit op haar beurt aan op de bestaande Hoogeveensche Vaart zodat deze optisch weer een natuurlijk verloop krijgt tot aan de rivier.

Door de nieuwe zichtlijnen die vanaf de Rijndijk tot over de rivier vallen, en met de nieuwe kade langs het water wordt de Oude Rijn weer zichtbaar en toegankelijk vanuit Groenendijk. Zo speelt het water van de Oude Rijn weer haar eigen rol in de buurt.

 

Procedures Ruimtelijke Ordening

De route naar de realisatie van een woningbouwproject is wettelijk vastgelegd en wij ontwikkelen Nieuw Rein op basis van de regels en voorwaarden die daaruit voortvloeien. Zo zijn er voor Nieuw Rein een gewijzigd bestemmingsplan en een omgevingsvergunning (voorheen bouwvergunning) nodig voordat er gebouwd kan worden. Dit zijn procedures waarbinnen een uitgebreide reeks stappen wordt doorlopen en procesafspraken worden gemaakt. Hieronder ziet u hoe het ontwikkelproces eruit ziet en wat u nog kunt verwachten. Klik op de afbeelding voor een groter formaat of download hier de pdf.

 

Stand van zaken

Eind 2018 is het stedenbouwkundig plan van Nieuw Rein vastgelegd met het sluiten van een overeenkomst met de gemeente Alphen aan den Rijn. Het plan is begin 2018 vanuit Wilma en Heembouw, in samenwerking met de gemeente Alphen aan den Rijn, tijdens een informatieavond aan de omwonenden gepresenteerd en erg positief ontvangen.

Het ontwerp bestemmingsplan is inmiddels gepubliceerd en heeft tot mei 2020 ter inzage gelegen. Ten aanzien van het ontwerp bestemmingsplan zijn er enkele zienswijzen ontvangen die de gemeente zorgvuldig heeft behandeld en beantwoord. Na behandeling en beantwoording heeft het college van Burgemeesters en Wethouders akkoord gegeven op het bestemmingsplan. Aansluitend heeft het college van B en W het bestemmingsplan aan de gemeenteraad voorgelegd.

Het bestemmingsplan voor Nieuw Rein wordt vooralsnog niet vastgesteld door de gemeenteraad van Alphen aan den Rijn. Dit is de uitkomst van de raadscommissievergadering van 3 september jl. Reden voor het opschorten van de besluitvorming is dat een groot deel van de commissieleden nog niet kan instemmen met een groene geluidwerende voorziening tegen (incidentele) geluidspieken door het buurthuis Pleyn 68. Om het project te laten voldoen aan de wet- en regelgeving rondom geluid, is er in het nog vast te stellen bestemmingsplan een geluidwerende voorziening opgenomen met ruimte om alsnog gezamenlijk naar andere mogelijkheden te zoeken.

Door stichting Pleyn 68 is op basis van het ontwerp bestemmingsplan in juni jl. een zienswijze ingediend, waarin zij kenbaar hebben gemaakt een andere oplossing voor ogen te hebben. Aangezien er andere geluidwerende oplossingen binnen het vast te stellen bestemmingsplan mogelijk zijn, heeft de gemeente in overleg met ons de zienswijze weerlegd. Voor de behandelende ambtenaren binnen de gemeente en het College van B en W was de opgenomen geluidwerende voorziening in het bestemmingsplan een werkbare oplossing. Inmiddels weten we dat de Gemeenteraad dit anders ziet.

In de commissievergadering hebben de meeste raadsleden aangegeven het woningbouwproject (door alle plankwaliteiten zoals het water en groen) als zeer positief te ervaren, maar eerst verder te willen zoeken naar andere geluidwerende oplossingen. Dit betekent dat er voor Nieuw Rein extra vertraging ontstaat. De komende maanden onderzoeken wij, in samenwerking met de gemeente Alphen aan den Rijn en Pleyn 68, opnieuw alternatieve oplossingen voor de geluidsproblematiek om zo het bestemmingsplan alsnog vastgesteld te krijgen. Vanzelfsprekend informeren wij u zodra er nieuws is rondom het bestemmingsplan.

Werkzaamheden op de locatie

Momenteel wordt er nog niet gebouwd aan Nieuw Rein. Civiele aannemer Van Wijk is gestart met het bouwrijp maken van het bouwterrein. Deze werkzaamheden bestaan uit sanering van de locatie, het aanbrengen van een zandpakket en het aanbrengen van de nodige infrastructuur zoals riolering, nutsleidingen en bouwwegen. Voordat er gestart wordt brengen we u op deze website op de hoogte van de (bouw)activiteiten en wanneer en op welke tijden er gewerkt wordt. Uiteraard probeert iedereen de overlast die deze werkzaamheden met zich mee kan brengen tot een minimum te beperken.

Fasering

De bouw van Nieuw Rein zal in twee fases plaats vinden. De eerste fase bestaat uit het westelijk deel (tot aan de haven). Fase 2 bestaat uit het oostelijk deel. Rechts van de haven tot aan Pleyn 68.

 

Contact met Wilma Wonen en Heembouw

Heeft u als omwonende of belanghebbende in Nieuw Rein vragen aan ons als ontwikkelaar? Neem dan contact met ons op. We proberen u zo spoedig mogelijk van dienst te zijn.